Recenzje

Nasi recenzenci / Our Reviewers:
Piotr Celiński, Dionizjusz Czubala, Mirosław Filiciak, Piotr Grochowski, Ewa Kosowska, Kazimierz Krzysztofek, Krzysztof Łastowski, Hanna Mamzer, Tadeusz Miczka, Tomasz Szlendak, Kamilla Termińska-Korzon, Jacek Warchala

Procedura recenzowania:
Zgodnie z zasadami obowiązujący w publikacjach naukowych, każdy artykuł złożony do druku w czasopiśmie „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” jest recenzowany przez niezależnych recenzentów w trybie double blind peer review. Recenzje mają charakter pisemny i kończą się stwierdzeniem, czy artykuł może zostać dopuszczony do druku. Autorzy są zobowiązani do dokonania poprawek, uzupełnień i zmian sugerowanych przez Redaktora naczelnego czasopisma i recenzentów.

W dbałości o zachowanie najlepszych standardów etycznych w praktyce wydawniczej Redakcja przyjęła i stosuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), stosując procedury ujęte w diagramach COPE dostępnych pod adresem: https://publicationethics.org/core-practices

Zobacz formularz recenzji