O czasopiśmie

„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” to interdyscyplinarne czasopismo poświęcone memetyce i ewolucji kulturowej we wszelkich jej przejawach oraz dialogowi między przedstawicielami nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.

Dla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu kulturowego, czy też jednostki naśladownictwa. Pasowałoby tu słowo »mimem«, gdyż wywodzi się z odpowiedniego greckiego rdzenia. […] Jeśli potrzebne byłoby jakieś dodatkowe uzasadnienie, słowo to można również uważać za spokrewnione z angielskim słowem memory (pamięć) lub francuskim meme (taki sam).

R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266

Z punktu widzenia nauk o kulturze, zaproponowane przez Dawkinsa pojęcie memu jako jednostki przekazu kulturowego, utożsamianego z naśladownictwem, jest nieprecyzyjnym i nieadekwatnym do aktualnej wiedzy o kulturze, przekazie kulturowym i pamięci kulturowej. W artykule dokonuje się reinterpretacji definicji memu, zmierzając do doprecyzowania jej z pożytkiem dla teorii kultury. Dokonując krytyki antropologicznych koncepcji przekazu kulturowego i odnosząc się do teorii pamięci Jana Assmanna, autorka dokonuje rozróżnień na „mem” pojmowany jako najmniejsza cząstka informacji kulturowej, podlegająca „przepisywaniu” w głębokich strukturach systemów kulturowych (kodach kultury), na „mem” jako fragment pamięci komunikatywnej, jednostkę powielanych zachowań komunikacyjnych (także medialnych) i „mem” jako materialny węzeł kulturowej pamięci rzeczy.

D. Wężowicz-Ziółkowska, Jednostki pamięci kulturowej. Próba kulturoznawczej redefinicji i interpretacji hipotezy memetycznej, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2014, nr 15, s. 11.